خدمات آنلاين

لطفا ابتدا ثبت نام و یا وارد کاربری خود شوید

ثبت درخواست

آزمایشگاه مورد نظر


اطلاعات بیمار

لطفا اطلاعات بیمار درخواست کننده پذیرش آنلاین را در فرم زیر وارد نمایید


اطلاعات خدمت


انتخاب آزمایش

عنوان آزمایشنوع آزمایشهزینه
CBC-FBS-TG-COL-LDL-HDL-URIC ACID-BUN-CR-TSH00 تومان
FBS-HBA1C-CHOL-TG-LDL-HDL00 تومان
T3-T4-TSH00 تومان
TG-CHOL-LDL-HDL-AST-ALT-ALKP-TB-DB-ALB-TP-LDH01 تومان
CBC-FBS-TG-CHOL-LDL-HDL-URIC ACID-BUN-CR-TSH00 تومان
FBS-HBA1C-COL-TG-LDL-HDL00 تومان
T3-T4-TSH00 تومان
TG-CHOL-LDL-HDL-AST-ALT-ALKP-TB-DB-ALB-PT-LDH00 تومان
PCR covid-19 + IgG & IgM for covid-1900 تومان
Covid-19 PCR00 تومان

بیمه تکمیلی